Centerpiece Sticks-Plastic-Birthday Kraft-3pkg-15"

Happy Birthday Kraft Plastic Centerpiece Sticks (3pk; 15"x6"; Base Sold Seperately)

Quantity: 8
Happy Birthday Kraft Plastic Centerpiece Sticks (3pk; 15"x6"; Base Sold Seperately)